Majas on tehtud väga palju ilma projektita ja kasutusloata korterite ümberehitusi.

Korterite ümberehituste andmeid saab vaadata ühistu kodulehelt: http://tammsaare113.ee/korterite-umberehitused. Nõuetekohased ümberehitused on tehtud ainult korterites 4, 7, 34, 54, 82, 107, 114.

Ülejäänud korterid peavad oma korterite ümberehitused seadustama. Kui puudub kasutusluba, võib notar keelduda antud korteriga tehingut tegemast. On olemas konkreetne juhtum, kus müügitehing on notari poolt peatatud kuni lepingu esemel tehtud ümberehitustööde kohta on väljastatud kohaliku omavalitsuse poolt väljastatud kasutusluba. See tähendab seda, et kes on omavoliliselt teinud seina ava, ei saa oma korteriga teha notariaalseid tehinguid ega neid ka müüa. Samuti võivad kindlustusseltsid keelduda välja maksmast kindlustusrahasid, kuna kindlustatud korter ei vasta projektile.

01.05.2009 muutunud Ehitusseaduse § 23(1′) järgi saab ehitusloa taotluse esitada maaüksuse või ehitise omanik või ehitise kaasomanik enamuse otsuse kohaselt. Meie majas on 15.05.2013 seisuga 126 kaasomanikku ja nende enamus oleks 64, kes peavad andma oma allkirja nõusolekule. Tallinna Linnaplaneerimise Amet on andnud mitteametliku soovituse: Nii suure elamu puhul võiks KÜ otsustada üldkoosolekul üldise otsusega, näiteks korterites avade tegemisel või korteri piires planeeringu muutmisel volitada ehitusluba taotlema korteri omanikku (või omanikke) ja ehitusprojekti kooskõlastama KÜ juhatust. Soovitav oleks muidugi võtta lähimate naabrite (all, peal, kõrval) nõusolekud, neid keda freesimine kõige enam võib häirida, sest antud seinas varem freesitud avade olemasolu kontrollib juba projekteerija.

Üldkoosolekul tõstatati küsimus: Kas üldkoosolek annab volituse korteriomanikele ehitus- ja kasutuslubade taotlemiseks Tallinna Linnaplaneerimise Ametist olemasolevatele avadele ehitus- ja kasutusloa taotlemiseks? See tähendab seda, et üldkoosoleku poolt antud volitusega on võimalik korteriomanikul taodelda Tallinna Linnaplaneerimise Ametist ehitus- ja kasutusluba. Antud volitus vabastab korteriomaniku ehitusseaduses nõutud kaasomanike enamuse nõusoleku hankimisest. Tegemist on olemasolevatele seinaavadele ehitus – ja kasutusloa vormistamisega, mitte uute avade tegemisega. Kui keegi tahab teha uut ava, siis peab ta tellima vastava projekti ja võtma kaasomanike enamuse nõusoleku, mille alusel väljastatakse ehitus- ja kasutusluba. Projekti peab eelnevalt koskõlastama KÜ juhatus. Volitus võiks olla tähtajaline, näiteks üks aasta. Kui selle aja jooksul ava seadustatakse, siis on see võimalik, aga kui soovitakse hiljem avasid seadustada, siis on vajalik kaasomanike enamuse nõusolekut.

Üldkoosolek otsustas: Anda korteriomanikele volitus KÜ juhatuse poolt kooskõlastatud projekti alusel Tallinna Linnaplaneerimise Ametis seinaavade ehitus- ja kasutuslubade vormistamiseks tähtajaga kuni 01.september 2014.a.

Kui keegi korteriomanikest soovib oma varasemalt tehtud seinaavad seadustada, siis aasta jooksul saab seda teha lihtsustatud korras. Hiljem tuleb hankida ehitus- ja kasutusloa saamiseks vähemalt 64 kaasomaniku nõusolek.

Täpsem info juhatusest tel: 53 334 377 või juhatus@tammsaare113.ee